Theatre | 27.08.2013
"Eumenides" by Aeschylus at the Ancient Theatre of Argos
Saturday, August 31, 2013 "Eumenides" by Aeschylus at the Ancient Theatre of Argos. The play starts at 9.00 pm Ticket price : 8 Euros The theatrical play "Eumenides" by Aeschylus with the group of ancient dancing from the "Dora Stratos" Theatre and the research and artistic team of the University of Athens' Faculty of Philosophy, will be presented at the Ancient Theatre of Argos. Distribution (in order of appearance): Pythia: Maria Kekkou / Nadia Daniel Apollo: Alexander Zacharias Orestes: Stephen Besaras / Vasilis Taratoris Clytemnestra : Maria Kountouris The Furies Chorus: Leading: Venus Gianniou Leading A and B: Olga Papachrysostomou, Helen Touloupakis, Svetlana Volkov, Helen Giakoumaki, Lilly Karadima, Irene Kosma, Vana Touloupakis, Maria Tsatsoula. Athena: Anna Lazou Judges: Nadia Daniel, Kekkou Maria, Maria Kountouris, Stefanos Besaras, Galatea Paraskevopoulos, Sophia Sgouraki, Vassilis Taratoris. Priestess: Fifika Nikolopoulou Precursors Nadia Daniel, Kekkou Maria, Maria Kountouris, Galatea Paraskevopoulos, Sophia Sgouraki.