Theatre | 27.08.2013
"Eumenides" by Aeschylus at the Ancient Theatre of Argos

Saturday, August 31, 2013
"Eumenides" by Aeschylus at the Ancient Theatre of Argos.
The play starts at 9.00 pm
Ticket price : 8 Euros

The theatrical play "Eumenides" by Aeschylus with the group of ancient dancing from the "Dora Stratos" Theatre and the research and artistic team of the University of Athens' Faculty of Philosophy, will be presented at the Ancient Theatre of Argos.

Distribution (in order of appearance):
Pythia: Maria Kekkou / Nadia Daniel
Apollo: Alexander Zacharias
Orestes: Stephen Besaras / Vasilis Taratoris
Clytemnestra : Maria Kountouris

The Furies Chorus:
Leading: Venus Gianniou
Leading A and B: Olga Papachrysostomou, Helen Touloupakis,
Svetlana Volkov, Helen Giakoumaki, Lilly Karadima, Irene Kosma, Vana Touloupakis, Maria Tsatsoula.

Athena: Anna Lazou
Judges: Nadia Daniel, Kekkou Maria, Maria Kountouris, Stefanos Besaras, Galatea Paraskevopoulos, Sophia Sgouraki, Vassilis Taratoris.
Priestess: Fifika Nikolopoulou
Precursors Nadia Daniel, Kekkou Maria, Maria Kountouris, Galatea Paraskevopoulos, Sophia Sgouraki.